06 30049738 unmani@ilcielo.org

Algemene voorwaarden:

 

 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Il Cielo en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

 

Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Il Cielo geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

 

Definities

 

Bedrijf: Il Cielo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34312354

 

Therapeut: Unmani Monica Casalini, gediplomeerd Biodynamische Craniosacraal therapeut (BCST) en Voetreflexologie

 

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website www.ilcielo.org  gebruikmaken;

 

Website: www.ilcielo.org, eigendom van Il Cielo.

 

Aansprakelijkheid

 

Il Cielo streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Il Cielo geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

 

De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband heeft;

 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

 

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Facturen dienen contant of per pin te worden voldaan bij de eerste afspraak in verband met een traject of bij elke afspraak.

 

Annulering afspraak

 

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

 

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk/ per email te worden geannuleerd. Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt volledig van de consultkosten verschuldigd.

 

Bij het niet doorgaan van een afspraak door annulering van de zijde van Il Cielo, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

 

Bij het niet doorgaan van een behandeling is Il Cielo op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

Vragen of klachten

 

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: ilcieloinstitute@gmail.com

 

Wijzigingen

 

Il Cielo behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

 

 

Datum 14 juli 2018